Enghraifft

Canolfannau ailgylchu gwastraff preswyl sir Ddinbych

Mae’r Glasbrint Casgliadau yn nodi’r angen i drefnu canolfannau ailgylchu gwastraff preswyl gydag arwyddion ac offer da, a staff i helpu cymaint o bobl â phosibl i ailgylchu amrediad eang o ddeunyddiau. Cynlluniwyd canolfannau modern fel un y Rhyl wrth ystyried yr holl nodweddion hynny.

...

Incentivising recycling at household waste recycling centres in Denbighshire

Mae CAGC modern y Rhyl yn ailgylchu dros 80 y cant o'r holl wastraff sy'n dod i mewn

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cynnal tair canolfan ailgylchu gwastraff preswyl er mwyn gwasanaethu poblogaeth y sir o oddeutu 95,000. Y safle prysuraf yw canolfan y Rhyl sy’n darparu cyfleusterau ailgylchu ar gyfer dros 20,000 cartref yn y Rhyl a thref Prestatyn. Mae cymunedau oddi ar yr arfordir yn gallu defnyddio dwy ganolfan arall y Cyngor, yn nhrefi Dinbych a Rhuthun.  

Ar y cyd, ailgylchodd y canolfannau 88% o’r deunydd a dderbyniwyd yn 2014/15, gan adlewyrchu cynnydd rheolaidd yn eu perfformiad. Yn Ebrill 2015, dechreuodd y Cyngor godi swm ar wahân am godi gwastraff gardd o’r stryd, cam a arweiniodd at gynnydd yn y deunydd a gymrwyd gan y cyhoedd i ganolfannau ailgylchu’r sir.   

Adeiladwyd canolfan newydd Marsh Road, y Rhyl, i gymryd lle dwy hen ganolfan, un yn y Rhyl a’r llall ym Mhrestatyn, gan ddarparu cynllun modern yn canolbwyntio ar uchafu ailgylchu.

Cynllun newydd yn fwy hyblyg

Bespoke layout increases flexibility

Mae dyluniad CAGC yn gosod cynwysyddion ar gyfer ailgylchu trymach a swmpus ar lefel is yn y canol

Roedd y Cyngor yn awyddus i hwyluso defnydd gan y cyhoedd wrth gynllunio’r ganolfan newydd, gan ei gosod ar ddwy lefel. Gosodwyd ar ffurf trac athletau, gyda’r blychau deunyddiau tu fewn y cylch, a’r sgipiau ar y lefel isaf er mwyn gollwng eitemau mawr iddynt.

Mae datblygu’r diwylliant ailgylchu wedi cael effaith sylweddol ar beth sy’n digwydd i’r gwastraff ar ôl ei adael yn y safleoedd. Maent yn derbyn bron pob math o wastraff, er byddant yn cyfyngu pobl i chwe bag o rwbel, brics, teils a phridd, hyd yn oed rhai o dai preswyl. Bu rhaid ymateb i’r amrediad eang o ddeunyddiau’n cyrraedd y canolfannau, gyda’r cynllun newydd yn darparu mwy o hyblygrwydd.

Arwyddion clir yn cadw pethau’n syml

Keeping things simple with clear signage

Clear signage helps visitors identify the right bay for their recycling

Athroniaeth y Cyngor yw cadw pethau mor syml â phosibl ar gyfer y trigolion, felly bydd yn ystyried pob arwydd ar ben ei hun er mwyn osgoi cymhlethu pethau i bobl yn ymweld â’r safleoedd.

Pan fydd angen arwydd, defnyddir neges glir WRAP ‘Ailgylchu Nawr’ er mwyn nodi’r deunyddiau i fynd ym mhob blwch. Mae’r Cyngor yn dilyn y gofynion o ran darparu arwyddion dwyieithog, sy’n bwysig iawn yn y trefi gwledig, gyda 42% o boblogaeth Rhuthun yn siarad Cymraeg. 

Yn wir, yr unig arwyddion nad ydynt yn statudol neu’n darparu gwybodaeth hanfodol yw rhai’n nodi perfformiad ailgylchu’r safleoedd. Y nod yw cael pobl i ymfalchïo yn y gwaith a chyfraniad y trigolion wrth hysbysu’r ffaith bod ailgylchu wedi codi o oddeutu 70% yn 2009 i bron 90% yn 2015.

Trefn ‘cyfarfod & cyfarch’ yn symbylu’r trigolion

Meet and greet system

Staff assisting on arrival helps visitors recycle more

Mae cadw pethau’n syml yn ymestyn i ryngweithio â gweithwyr y Cyngor ar y safle. Wrth gyfarch pobl yn dod ar y safle, bydd y gweithwyr yn cynghori pobl sut i drafod y gwastraff a’i ddidoli’n gywir, ond mae’r drefn honno wedi esblygu dros y blynyddoedd.  

Yn y gorffennol, roeddent yn pwysleisio beth oedd disgwyl i bobl wneud ar y safle, gan ddelio gyda thrigolion yn cludo gwastraff preswyl heb ei ddidoli. Ond, erbyn hyn mae pobl wedi hen arfer gyda’r system a’r llifoedd gwastraff ar wahân sy’n golygu bod y staff yn gallu gwneud pethau amgenach, tra hefyd yn taclo pobl fusnes sy’n ceisio gadael gwastraff masnachol.

Er mwyn annog y staff i ryngweithio â’r bobl, mae contractwr y safle hefyd wedi cyflwyno cynllun cymhelliant er mwyn eu symbylu i wella lefelau ailgylchu, llwytho’r deunydd iawn yn y sgipiau a thaclo gwastraff masnachol anghyfreithlon. Mae’r cynllun cymhelliant wedi cael effaith enfawr, gan ostwng y gwastraff gweddilliol yn mynd drwy ganolfannau ailgylchu’r Cyngor oddeutu 50%.

Ailgylchu matresi yn cyrraedd 98%

Mattress recycling hits 98 per cent

Well sorted materials provide added value

Adlewyrchir agwedd y Cyngor at drin gwastraff y canolfannau ailgylchu gan y gwaith a wnaed i drin dodrefn a matresi. Cesglir tua 450 tunnell o fatresi yn y canolfannau bob blwyddyn, gan ailgylchu 98%.

Yn dilyn llwyddiant menter i ddatgymalu matresi a ddechreuodd yn 2009, sefydlodd CAD Recycling uned ailgylchu matresi ar ei safle yn nhref Dinbych yn 2012. Yn awr, mae’r safle yn prosesu rhwng 300 a 400 matres y dydd saith diwrnod yr wythnos o bob rhan o ogledd Cymru a rhannau o ogledd orllewin Lloegr.

Deilliodd o’r cynllun cymhelliant a sefydlwyd yn y sir er mwyn gwneud rhai mathau o ailgylchu’n fwy proffidiol iddynt. Nodwyd matresi fel eitemau oedd yn tueddu i fynd i safleoedd tirlenwi er yn dal i gynnwys deunydd o werth sylweddol. Felly, aeth contractwr y cyngor ati i ddatblygu model busnes sydd erbyn hyn yn cynhyrchu refeniw o’r llif gwastraff yma.

Enghraifft PDF

Download