Enghraifft

Gwneud mwy gyda llai ar gerbydau un pas Ynys Môn

Mae’r Glasbrint Casgliadau yn argymell defnyddio’r genhedlaeth ddiweddaraf o gerbydau arbenigol i gasglu deunyddiau ailgylchu ger y stryd.

Defnyddir dau gerbyd yn lle un o’r cerbydau casglu traddodiadol (RCV). Maent yn costio llai na hanner pris cyfalaf y rhan helaeth o RCVs ac ar gyfartaledd byddant yn defnyddio llai na hanner y tanwydd.  

A comprehensive recycling service

Households play a key role sorting recyclables into different containers

Rôl allweddol cartrefi wrth ddidoli deunydd ailgylchu mewn blychau gwahanol

Yn yr hinsawdd ariannol bresennol, gofynnwyd awdurdodau lleol i barhau i wella perfformiad ailgylchu a gostwng costau ar yr un pryd. 

Cyngor Sir Ynys Môn, mewn partneriaeth gyda Biffa, yw un o sawl cyngor Cymreig sydd wedi cyflwyno cerbydau adennill adnoddau un pas (RRV) er mwyn lleihau costau a gwella gwasanaeth. Mae hynny’n galluogi’r Cyngor i gasglu amrediad eang o ddeunyddiau ar yr un pryd:

• Gwastraff bwyd - trigolion yn cael blwch 5 litr ar gyfer y gegin a blwch 23 litr i’w gadw tu allan y cartref

• Blwch coch 40 litr ar gyfer papur & card

• Blwch glas 55 litr ar gyfer poteli plastig, caniau cymysg a gwydr

• Eitemau arbennig fel batris, ffonau symudol & tecstilau

Gwasanaeth wythnosol yn golygu bod y blychau hyn yn gallu cludo mwy na’r gofod yn y bin gwastraff gweddilliol, sef 240 litr a gesglir bob pythefnos. 

Yn 2015/16 ailgylchodd Ynys Môn 59.5% o’i wastraff.

Cerbydau newydd yn gwella effeithlonrwydd

RRVs improve efficiency

Casglu gwastraff bwyd gyda deunydd ailgylchu sych, fel papur, plastig, metel a gwydr

Fel rhan o’r newid darparodd contractwr y cyngor Biffa fflyd newydd o gerbydau Kerbsort adennill adnoddau un pas (RRVs), gyda gyrrwr ac un swyddog casglu.

Cyn hynny, defnyddiwyd dau gerbyd: un ailgylchu a’r llall ar gyfer gwastraff bwyd. O ganlyniad gostyngwyd nifer y cerbydau o 15 to 10, gyda’r cerbydau’n seiliedig ar chassis 12 tunnell DAF. 

Mae dau o’r cerbydau’n fyrrach na’r gweddill er mwyn negodi strydoedd cul. 

Yn ogystal â gwella effeithlonrwydd casgliadau wrth gludo mwy o ddeunyddiau, mae’r newid wedi gostwng nifer y milltiroedd a defnydd disel. 

Amcangyfrifir bydd y cerbydau newydd yn gostwng milltiroedd gweithredu oddeutu 80,000 cilomedr y flwyddyn, tra’n arbed 15,000 litr o ddisel a gostwng allyriadau CO2 bron 50 tunnell.

Dywed y contractwr bod y gweithwyr yn dioddef llai o anafiadau oherwydd eu bod yn didoli’r holl ddeunyddiau ar yr un uchder ar y cerbyd.

Didoli ar y stryd

Sorted at the kerbside

Y cerbyd yn gwthio poteli plastig a chaniau i mewn i adran ar y top

Mae’r cerbydau newydd yn cynnwys pum adran y gellir agor o’r ddwy ochr, gan hwyluso storio deunydd. 

Tu ôl cab y gyrrwr mae adran ar gyfer deunyddiau ysgafnach, caniau cymysg a photeli plastig. Pan fydd yr adran yn llawn hyd at lefel y gweithwyr, gellir cau’r drysau ar yr ochr, gyda mecanwaith siswrn yn gwthio’r plastig a’r caniau i mewn i’r gofod yn y to. 

Tu ôl yr adran caniau & plastig, mae un ar gyfer papur, un arall ar gyfer gwydr a dau flwch bwyd symudol - un ar naill ochr y cerbyd - ar gyfer gwastraff cegin mewn bagiau biodiraddadwy.

Yna, mae adrannau eraill ar gyfer deunyddiau fel dillad, batris a ffonau symudol. Yn olaf, adran fawr ar gyfer cardbord ar gefn y cerbyd, yn cynnwys mecanwaith cywasgu er mwyn gwneud defnydd effeithiol o’r holl gerbyd.

Gostwng costau ailgylchu

Reducing the cost of recycling

Casglu gwastraff gweddilliol yn llai aml yn cymell pobl i ailgylchu mwy

Mae newid y drefn wedi arbed dros £200,000 y flwyddyn i drethdalwyr Ynys Môn.

Gyda tharged statudol i ailgylchu 70% o wastraff trefol erbyn 2024/25, mae Ynys Môn am barhau i wella gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu, gan alw ar yr RRVs i gymryd hyd yn oed mwy o ddeunyddiau.

Ym mis Hydref 2016, bydd y Cyngor yn dechrau casglu gwastraff gweddilliol bob tair wythnos. Ar yr un pryd bydd yn cychwyn casglu plastig cymysg fel potiau yogwrt a blychau menyn fel rhan o’r gwasanaeth ailgylchu. Rhagwelir bydd hyn yn cynyddu lefelau ailgylchu wrth gasglu mwy ac yn tynnu deunyddiau ailgylchu allan o’r llif gwastraff gweddilliol.

Yn ogystal â chasglu mwy o blastig, mae’r Cyngor yn gobeithio bydd y newid yn cymell pobl i ddidoli mwy o wastraff bwyd ac yn rhagweld bydd yn arwain at arbedion pellach o £108,000 y flwyddyn mewn costau gwaredu gwastraff.

Deunydd yn barod i’w ailbrosesu

Material ready to be reprocessed

Tynnu blychau bwyd o’r cerbyd a’u rhoi mewn sgip, cyn mynd i’r uned treulio anaerobig

Pan fydd y cerbydau’n mynd i’r depo i’w dadlwytho, bydd y gweithwyr yn dechrau wrth dynnu tecstilau, batris a ffonau symudol. 

Yna byddant yn tynnu’r blychau bwyd o’r cerbyd, gyda cherbyd ‘fforch godi’ yn rhoi’r deunydd mewn sgip yn barod i’w gludo i uned treulio anaerobig.

Wedyn bydd y cerbydau’n mynd i fae arall er mwyn tynnu gwydr o’r ddwy ochr ac yna bae cardbord.

Tynnir plastig a chaniau o’r to ac yn olaf bydd y gweithwyr yn agor y drysau ar ddwy ochr y cerbyd er mwyn gwacau papur, cyn dychwelyd y blychau bwyd i’r cerbyd yn barod i adael y safle.

Ar ôl tynnu’r holl ddeunyddiau o’r cerbyd, bydd y gweithwyr yn didoli’r poteli plastig a’r caniau alwminiwm a dur. Rhoir yr holl ddeunyddiau eraill mewn pecynnau yn y mannau cymwys cyn cael eu cludo i gwmnïau ailbrosesu gan eu bod eisoes wedi’u didoli ar y cerbyd.

Enghraifft PDF

Download